Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

UCHWAŁA NR LVI/689/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Łask jest organem prowadzącym...

ZARZĄDZENIE NR 314/2022 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów dyżurów i przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask na rok szkolny 2022/2023...

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Drodzy Rodzice!

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024
- liczba miejsc 115
- liczba kontynuujących 68
- liczba miejsc do naboru 47

Składanie wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie kandydata do przedszkola odbędzie się w terminie od 27 marca 2023 r. od godz. 8:00 do 12 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00

Uwaga!

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną. Złożony drogą elektroniczną wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z kompletem stosownych oświadczeń złożyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Rekrutacja do przedszkola odbędzie się w formie elektronicznej poprzez platformę vEdukacja.

Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

27 marca 2023 r.

od godz. 8.00 do

12 kwietnia 2023 r.

do godz.15.00

    22 maja 2023 r.

     od godz. 8.00 do

    25 maja 2023 r. do

       godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, klasy pierwszej w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

 

      13 - 14 kwietnia

        2023 r.

 

    29 - 30 maja

      2023 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

19 kwietnia 2023 r.

o godz. 12:00

5 czerwca 2023 r.

o godz. 12:00

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19 - 21 kwietnia 2023 r.

do godz. 15:00

  6 - 7 czerwca 2023 r.

  do godz. 15:00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   25 kwietnia 2023r.

    o godz. 12:00

    12 czerwca 2023 r.

    o godz. 12:00

Zasady przyjmowania dziecka po raz pierwszy do przedszkola.

1.Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Łask

2.W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie 
  rekrutacyjne.

3.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata
- niepełnosprawność kandydata
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- objęcie kandydata pieczą zastępczą 

4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami komisja rekrutacyjna przystępuje do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

5.Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria tak zwane samorządowe:

  • Kryterium 1 - kandydat ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego est zobowiązany do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma odroczony obowiązek szkolny - 15 punktów
  • Kryterium 2 - kandydat, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 14 punktów
  • Kryterium 3 - kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
  • Kryterium 4 - zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w placówce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja - 18 punktów
  • Kryterium 5 - ubieganie się kandydata o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata - 6 punktów
  • Kryterium 6 - kandydat uczęszczający aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Łasku zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub kandydat objęty opieką dzienną opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Łasku - 9 punktów.

6. Kandydaci zamieszkali poza Gminą Łask mogą zostać przyjęci do publicznego przedszkola, jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca w danym przedszkolu. Warunkiem udziału kandydata innej Gminy w rekrutacji uzupełniającej jest dołączenie do wniosku o przyjęcie dziecka wystosowanej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta/gminy,   w której kandydat mieszka, pisemnej deklaracji o całkowitym finansowaniu pobytu dziecka w placówce.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

RODZICE dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola, którzy chcą, by ich dziecko w roku szkolnym 2023/2024 pozostało w przedszkolu, składają u dyrektora przedszkola pisemną DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO do dnia 24.02.2023 r.

Na podstawie tej deklaracji dzieci będą kontynuowały dalszą edukację w przedszkolu.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy pobrać w sekretariacie przedszkola.