Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Drodzy Rodzice!

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 
- liczba miejsc 115
- liczba kontynuujących 109
- liczba miejsc do naboru 6

Składanie wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie kandydata do przedszkola odbędzie się w terminie od 15 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2022 r. do godz. 15:00

Uwaga!

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną. Złożony drogą elektroniczną wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z kompletem stosownych oświadczeń złożyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Rekrutacja do przedszkola odbędzie się w formie elektronicznej poprzez platformę vEdukacja.

Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

15 marca 2022 r.

od godz. 8.00 do

31 marca 2022 r.

do godz.15.00

    16 maja 2022 r.

     od godz. 8.00 do

    20 maja 2022 r. do

       godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, klasy pierwszej w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

 

      1 - 4 kwietnia

        2022 r.

 

    24 - 26 maja

      2022 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

14 kwietnia 2022 r.

o godz. 12:00

27 maja 2022 r.

o godz. 12:00

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

14- 20 kwietnia 2022 r.

do godz. 15:00

  27 - 30 maja 2022 r.

  do godz. 15:00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   28 kwietnia 2022r.

    o godz. 12:00

    2 czerwca 2022 r.

    o godz. 12:00

Zasady przyjmowania dziecka po raz pierwszy do przedszkola.

1.Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Łask

2.W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie 
  rekrutacyjne.

3.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata
- niepełnosprawność kandydata
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- objęcie kandydata pieczą zastępczą 

4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami komisja rekrutacyjna przystępuje do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

5.Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria tak zwane samorządowe:

  • Kryterium 1: dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko) - 12 punktów.
  • Kryterium 2: dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w placówce, do której składany jest wniosek - 8 punktów.
  • Kryterium 3: dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 6 punktów.

6. Kandydaci zamieszkali poza Gminą Łask mogą zostać przyjęci do publicznego przedszkola, jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca w danym przedszkolu. Warunkiem udziału kandydata innej Gminy w rekrutacji uzupełniającej jest dołączenie do wniosku o przyjęcie dziecka wystosowanej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta/gminy,   w której kandydat mieszka, pisemnej deklaracji o całkowitym finansowaniu pobytu dziecka w placówce.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

RODZICE dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola, którzy chcą, by ich dziecko w roku szkolnym 2022/2023 pozostało w przedszkolu, składają u dyrektora przedszkola pisemną DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Na podstawie tej deklaracji dzieci będą kontynuowały dalszą edukację w przedszkolu.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy pobrać w sekretariacie przedszkola.